Miljö

Hur mår naturen av odlingen?

Våra fiskar odlas i öppna kassar i sjöar och älvar som blivit näringsfattiga när man reglerat flödet för att utnyttja vattenkraften. Där har fosfor minskat radikalt eller blivit helt oåtkomligt för växt- och djurlivet. Utsläpp är som bekant ofta ett bekymmer vid fiskodling, men i våra vatten kommer näringen från fiskarna till nytta. Den hjälper till att återställa fosforhalten i den näringsfattiga miljön.

Miljövänliga transporter

För att hushålla med våra gemensamma, dyrbara resurser strävar vi mot en balanserad produktionskedja med höga kvalitetskrav i alla led. Utöver odlingarna utvärderar vi också löpande förädlingsanläggningen och våra transporter - både inom företaget och vidare till kund – för att hitta de miljömässigt bästa lösningarna.

​​​​​​Höga miljökrav är till vår hjälp

Fiskodling är en känslig produktion och de höga miljökrav som finns hjälper oss att arbeta åt rätt håll. Eftersom vårt mål är att finnas kvar och växa även imorgon måste vi hela tiden se till att vår expansion är i harmoni med naturen. Förutom vår egen kontroll granskar länsstyrelsen kontinuerligt hanteringen av miljö och naturskydd.
 ​​​​​​​
Fisken har en unik förmåga att tillgodogöra sig foder och på sikt hoppas vi kunna nå vår målsättning att omvandla varje kilo foder till ett kilo fisk.