Fisk för utplantering

Miljö

Höga miljökrav hjälper oss att göra rätt i alla led

Fiskodling är en känslig produktion. På många avgörande sätt finn en relation till kretsloppet som vi hela tiden förhåller oss till.

Umlax AB ställer höga krav på sin produktion, både för andras och för egen räkning. Om vi ska klara en uthållig tillväxt måste vi konsekvent harmonisera vår expansion med naturens resurser. Förutom den egenkontroll vi själva ombesörjer blir vi kontinuerligt granskade av länsstyrelsen avseende miljö och naturskydd.

En oförutsedd konsekvens av vattenregleringar är att de har skapat allt näringsfattigare vatten. Fosfor som begränsar produktionen har minskat radikalt i systemet eller blivit oåtkomligt för växt- och djurlivet. Det utrymme som finns mellan det ursprungliga och dagens låga nivå nyttjar vi till att producera fisk i. Fisken har en unik förmåga att tillgodogöra sig foder. Det gör att det är möjligt att nå våra höga ambitioner att omvandla foder till 100% fisk.

Denna höga ambitionsnivå på resursutnyttjande tar vi med oss även i vår förädlingsanläggning och vidare i nästa led vid transporter. Både våra egna och de leveranser som är destinerade till kund. En balanserad produktionskedja med höga kvalitetskrav i alla led är det bästa sättet att hushålla med dyrbara resurser.

Umlax AB har slutat med levandefisk försäljning

Vi har slutat med levandefisk försäljning – gå istället till www.umgranselefisk.se En viktig del för Umlax AB allt sedan starten 1987 har varit att producera och leverera levande fisk i norra Sverige. Vi har försökt leverera fin fisk till alla […]

Läs mer »

Anläggningar

Alla våra anläggningar finns i Svenska lappland, i vad som brukar kallas Europas sista vildmark. De vattendrag som finns här är ett av världens absolut renaste vatten.

Läs mer »